DOSTDER

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Kuruluş Senedi

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNA GÖRE KURULAN DERNEK ANA TÜZÜĞÜ

MADDE : l – DERNEĞİN ADI: DOST EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (DOST-DER)

MADDE : 2 – DERNEĞİN MERKEZİ: Samsun’dur. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE :3 – Derneğin Amacı:

a – Toplumun tüm sorunlarıyla ilgili olarak araştırmalar yapmak, çözümler üretmek, toplumsal kalkınmayı sağlamak, insan hakları ve hürriyetleri, güvenlik, eğitim, kültür, spor, turizm, sanat, tarih, sosyal yardımlaşma konularında projeler üretmek ve uygulamak

b – Bireyin yaşam seviyesi yükseltilerek ve insan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engeller kaldırılarak sosyal adalete ve toplumsal barışa katkıda bulunmak.

Dernek amacını gerçekleştirmek için,

1 – Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kreş, misafirhane ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

2 – İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Bu amaca katkı sağlayacak yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

3 – Yangın, sel, deprem, erozyon, çökme gibi doğal âfetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunur ve bunlar için ekipler oluşturur. Sel, deprem, yangın, heyelan, ve sair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

4 – Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur, yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Kan bağışı için kampanya yapar. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar.

5 – Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün, maddi yardım vesaire konularındaki ihtiyaçlarında yardımlarda bulunur. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar.

6 – Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayrı ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler,dernekler ve vakıflarla işbirliği yapar. Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açar, danışmanlar istihdam eder. Bunlarla ücretli veya ücretsiz iş akdi yapar.

7 – Derneğe gelir temin etmek ve / veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Yapacağı yardımları temin için gerektiğinde bunların üretimini yapar.

8 – Amaçlan doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

9 – Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir. İkametgah veya dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul ihtiyacı hasıl olması halinde ilgili kanun ve tüzükte belirtilen prosedürleri tamamlayarak mülk edinir. Derneğin faaliyetlerinde aktif olarak çalışabilecek olanlara, karşılıklı ve karşılıksız burs verir.

10 – İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.

11 – Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli yada görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, televizyon filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek tüm çalışmalarında Internet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. süreli/süresiz benzeri yayınlar çıkarır. İlgili olduğu sorunlar ve konular üzerine raporlar çıkartır ve yayınlar.

12 – köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur. Dernek, diğer dernek yada vakıflarla, işbu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmeye doğrudan veya dolaylı katkıda bulunabilecek iktisadi işbirliği çerçevesinde sözleşmeler yapar; tanıtım, bilgilendirme toplantıları yapar, reklam kampanyaları düzenler ve bunları kamuoyuna basın ve yayın yolu ile duyurur. Yapacağı görsel ve yazılı yayınlarda, adına açacağı veya açtıracağı Internet sitelerinde derneğe yapılacak bağış karşılığı reklamlar alır, bu yönde gerçek ve tüzel üçüncü kişiler ile anlaşmalar yapar; derneğin aynı amaç ve konusuna sahip diğer dernek ve vakıflar ile alınacak bağışların paylaşımı konusunda anlaşmalar yapar. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.

13 – Sosyal barışı artırıcı her türlü sportif faaliyetler, yarışmalar düzenler.

14 – Amacını gerçekleştirmek için günün şartlarına göre kanun ve yönetmelikler dahilinde burada bahsedilmeyen her türlü faaliyetlerde bulunur. Yurt içi veya yurt dışı şubeler veya temsilcilikler açabilir.

MADDE : 4- DERNEĞİN KURUCULARI:

  Adı Soyadı Doğum Yeri – Yılı Tab. İşi Adresi Görevi İmzası
1 İsmail UYAN Vezirköprü – 1965 TC Avukat Esenevler MH. Merkezefendi Sk. 11/2 Samsun Geçici Başkan  
2 Sinan GÖÇ Fatsa – 1972 TC Esnaf Pazar Mh. Pazar Camii Sk. No:12 Samsun Geçici Sekreter  
3 İsmail MERT Bafra – 1965 TC Esnaf Gazi Osman Paşa Mh. Çakabey Sk. No:3/A Samsun Geçici Mali Sekreter  
4 Murat ÇINAR Karayayla – 1959 TC Esnaf Cedit Mh. Hakkari Sk. 3 / 3 Samsun Üye  
5 Ali SÜLEYMANOĞLU Samsun – 1969 TC Esnaf 19 Mayıs Mh. Samsun Cd. No. 100 Samsun Üye  
6 Elif USTAÖMER Arsin – 1976 TC Serbest Küçük Kolpınar Köyü Samsun Üye  
7 Ayşe GÜDELOĞLU Kavak – 1976 TC Serbest Kazım Karabekir Mh. Cemre Sk. No:21 Samsun Üye  
8 Mustafa ÖNER Şalpazarı – 1966 TC Müteahhit Reşadiye Mh. Gebi Cd. 24/6 Samsun Üye  
9 Hüseyin MUTLU Çarşamba – 1962 TC Eczacı Koğa Mh. Tuna Sk. No:3 Ladik Üye  

 

MADDE: 5 – DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞARTLARI :

a – Medeni hakları kullanma haklarına sahip 18 yaşını bitirmiş ve T.C. vatandaşı olanlar,

b – Ağır hapis cezası ile hükümlü olmayan,

c – Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmayan,

d – Derneğin amacını benimsemiş olan herkes derneğe üye olmak için fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, dernek amaç ve faaliyetleri konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarını belirten “üyelik bildirimi” ni doldurup dernek başkanlığına müracaat edenlerin, yönetim kurulu bu üyelik başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kabul veya ret şeklindeki kararlarını bir yazı ile başvurana bildirir.

MADDE: 6 ÜYELİK TÜRLERİ :

DERNEK ÜYESİ: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, üyelik ödentilerini zamanında ödemek, derneğin toplum içinde olumlu görüntüsünü sürdüren üyeler asil üyelerdir.

FAHRÎ UYELER; Derneğin amaç ve faaliyetleri bölümünde gösterilen yardım ve desteği bulunan kimseler ile bu konularda uzmanlığı olan kimselere fahri dernek üyeliği verilir. Fahri üyelerin aidat ödeme, toplantılarda bulunma zorunluluğu yoktur ve genel kurulda oy kullanmazlar.

MADDE: 7 ÜYELİKTEN ÇIKMA

1 – Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak,

2 – Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek tüzüğü hükümleri ile genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek,

3 – Dernek çalışmalarında doğruluk kurallarına uymamak, herhangi bir sebeple derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkartılır.

4 – Yukarıdaki nedenlerden üyelikten çıkarılmaların haklı sayılamayacağı yönünde itiraz edilemez.

MADDE 8. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

Dernek yönetim kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılı ile üye hakkında gereken araştırma ve inceleme yaptırıp, gerekiyorsa üyenin de savunmasını yazılı olarak aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyelere bildirir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 1 hafta içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığıyla genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır İtirazın karara bağlanmasına kadar üyelik hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazı genel kurulda ret etmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkartılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karar karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 9 : ÜYELERİN HAKLARI

Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakları vardır

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır.Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğin amacına uygun davranmak ve aksi davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 10 :D ERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a – Genel Kurul

b – Yönetim Kurulu

c – Denetim Kurulu

MADDE – 11 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

1 – Kongre divanının Seçilmesi

2 – Dernek Organlarının Seçilmesi

3 – Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

4 – Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, gelir gider cetvellerinin görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,

5 – Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçelerin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

6 – Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7 – Derneğin fesih edilmesi,

8 – Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE : 12 – GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI :

Genel Kurul üç yılda bir defa Ocak ayı içinde olağan veya derneğin 1/5 inin yazılı isteği ile olağanüstü toplanır.Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır.Olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunludur.

MADDE 13- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

MADDE 14- TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE: 15- YÖNETİM KURULU ;

Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek olmak üzere genel kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

1 – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinin bir veya bir kaçına yetki vermek,

2 – Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3 – Türk vatandaşı olmayanlardan dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük Mülkiye Amirliğine bildirmek,

4 – Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır.Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

5 – Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelerin ilan yoluyla, mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek.

6 – Genel kurul toplantısında alınan kararları ilgili yerlere bildirmek.

7 – Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider çizelgelerini hazırlatmak.

8 – Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE: 17- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Mahkemesinde duruşma yapılarak dernek üyeleri arasından sadece 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE: 18- DENETLEME KURULU

Dernek yapılacak her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından da denetleme kurulu aracılıyla dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

Denetim kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere gizli veya açık oyla genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usule göre en az bir yılda olmak üzere aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE:19- DERNEK İÇ DENETİM ŞEKLİ:

5253 Sayılı dernekler Kanununun Madde 9. gereği derneklerde iç denetim esastır.

Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılır. Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için, sürdürüleceği belirtilen çalışma konularının doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğinin defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor haline getirerek yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

MADDE:20 – ORTAK HÜKÜMLER :

Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine ilk sıradaki yedek üye yedi gün içinde asil üyeliğe çağrılır.

MADDE 21 : ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soy adları, baba ve ana adları, doğum yeri ve tarihleri , nüfusa kayıtlı oldukları yerler, mesleki ve ikametgahlarını bildirir evrakların dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirirler.>

MADDE 22 ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

MADDE:23- DERNEĞİN GELİRLERİ:

1 – Yıllık aidatlar, üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup, dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı genel kurulca belirlenir, Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 25 YTL giriş aidatı, Üye Aidatları Aylık 5 YTL, yıllık 60 YTL dir.

2 – Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, konserler, sportif yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3 – Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

4 – Bağış ve Yardımlar,

5 – Dernekçe yapılan her türlü yayınlar ( dergi, gazete vb) tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, spor yarışması, konferans, toplantı, kurslar, festival, gösteri ve benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler.

6 – İktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından gelirler.

7 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

MADDE : 24- GELİR VE GİDERLERİN USULÜ;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır, bu belgelerin saklama usulü ve süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreyle ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıldır.

Dernek adına gelir toplamakla yetkili görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilatı o yılın Ocak ayında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarısınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının bin (1.000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri derneğin hesabına yatırmak veya göndermek zorundadırlar.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 5253 Sayılı Dernekler Kanunu gereğince basımevlerinde bastırılır. Basımevleri dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgesini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını 15 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi İçişleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı belgelerinin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunlu olup, alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.

MADDE-25: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ:

Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

Dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler, bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynı veya nakdi katkı sağlayabilirler.

MADDE 27 – BEYANNAME VERME VE DERNEKLERİN DENETİMİ

Dernekler kanunun 19. maddesi uyarınca yıl sonu itibari ile faaliyetlerin, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler, yasasının 19. maddesinin 2 – 3 bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla İçişleri Bakanlığınca ve Mülki İdare tarafından ve yine 5253 sayılı Dernekler Kanununun 9. maddesi uyarınca iç denetime tabidir.

MADDE 28-TUTULACAK DEFTERLER

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE:29 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE-30: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ tasfiye halinde Dost Eğitim-Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağından gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içerisinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesi de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE:31- DERNEKLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAZANMASI VE KURULUŞ BİLDİRİSİ

Dernekler kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük Mülki Amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanır, kuruluş bildirisinde kurulacak derneğin adı ikametgah adresi kurucuların adı, soyadı, TC.Vatandaşlık Numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ana-baba adları, meslek ve sanatı, tabiiyeti ile ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirimin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye kurucuların nüfus cüzdan örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış dernek tüzüğünün 3 adedinin eklenmesi zorunludur.

Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin adı soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı soyadı ve adresleri de belirtilir, bildirir belgelerin alındığı anda ilgili Mülki Amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

MADDE:32- İLK GENEL KURUL TOPLANTISI:

Dernek yazılı tebligatı izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar.

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahallin en büyük Mülki Amiri derneğin kendiliğinden dağılmış sayılması Sulh Hukuk Hakimliğine yazı ile bildirir ve Mahkeme karar verir

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE:33- Tüzükte mevcut olmayan hususlarda lüzumu halinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

 

YÖNETİM KURULU

 

HÜSEYİN MUTLU MUSTAFA BÜYÜKKİRAZ

 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI

 

 

MUSTAFA ÖNER ALİ BEDİR HALİSE MUTLU

BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI

 

İsmail MERT Recep ŞAHİN

MUHASİP SEKRETER